Các đơn vị trực thuộc

1. Ban Thi đua - Khen thưởng

+ TB: Bùi Ngọc Đại 0218.3 896 222 daibn.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phó TB: Nguyễn Quang Hiếu 0218.3 909 968 hieuqn.snv@hoabinh.gov.vn 

2. Trung tâm Lưu trữ lịch sử

+GĐ: Phạm Bá Kiên 0218.3 852 540 kienpb.snv@hoabinh.gov.vn

+PGĐ: Quách Thị Dựng 0218.3 852 540 dungqt.snv@hoabinh.gov.vn 

web basic 2x