Các phòng ban thuộc Sở

* Các phòng chuyên môn

1. Văn phòng:

+ CVP: Bùi Văn Tuấn 0218.3 851 913 tuanbv.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phó.CVP: Lý Thị Phượng 0218.3 897 996 phuonglt.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phó.CVP: Đỗ Thị Hương 0218.3 897 996 huongdt.snv@hoabinh.gov.vn

2. Phòng Công chức, viên chức

+TP: Bùi Thị Hiền 0218.3 852 874 hienbt.snv@hoabinh.gov.vn

+ PTP Hoàng Lê Duy duyhl.snv@hoabinh.gov.vn

3. Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ

+TP: Nguyễn Thị Mai Phương 0218.3 897 104  phuongntm.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phó.TP: Bùi Việt Hà 0218.3 897 499 habv.snv@hoabinh.gov.vn

4. Thanh tra

+ CTT: Phạm Thị Vinh Thúy 0218.3 896 020 thuyptv.snv@hoabinh.gov.vn

+Phó.CTT: Bùi Tiến Đông 0218.3 896 020 dongbt.snv@hoabinh.gov.vn

5. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

+ TP : Bùi Lê Thanh 0218.3 828 288 thanhbl.snv@hoabinh.gov.vn

6. Phòng Tổ chức biên chế

TP: Hà Thị Phương Thanh 0218.3 896 220thanhhtp.snv@hoabinh.gov.vn

PTP: Nguyễn Thị Thu Hảo haontt.snv@hoabinh.gov.vn

7. Phòng Tôn giáo

+TP: Ngô Xuân Thu 0218.3 897 668 thunx.snv@hoabinh.gov.vn

+ Phó TB: Bùi Thành Vân 0218.3 897 668 vanbt.snv@hoabinh.gov.vn

web basic 2x