Cơ cấu tổ chức

1. Các đơn vị thuộc Sở Nội vụ:

+ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ;

+ Phòng Công chức, viên chức;

+ Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

+ Phòng Cải cách hành chính;

+ Văn phòng Sở Nội vụ;

+ Thanh tra Sở Nội vụ;

+ Phòng Tôn giáo;

2. Các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ:

+ Ban Thi đua - Khen thưởng;

+ Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

web basic 2x