Ban Lãnh đạo Sở

* Ban lãnh đạo (Điệnthoại CQ Email)

+ Giám đốc: Đặng Mai Sơn 0218.3 852 132 sondm.snv@hoabinh.gov.vn 

+ Phó Giám đốc: Bùi Duy Phương 0218.3 854 368 phuongbd.snv@hoabinh.gov.vn 

+ Phó Giám đốc: Phạm Thị Tuyết 0218.3 852 868 tuyetpt.snv@hoabinh.gov.vn 

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Đình Tứ 0218.3 857 764 tund.snv@hoabinh.gov.vn 

web basic 2x