KHI NÀO CẦN TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA
Lượt xem: 25
  1. Khi nào cần trưng cầu giám định trong hoạt động thanh tra?

          Theo Điều 34 Nghị định 43/2023/NĐ-CP thì trưng cầu giám định trong hoạt động thanh tra được thực hiện khi:

- Khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận thì người ra quyết định thanh tra yêu cầu cơ quan, tổ chức có chuyên môn cùng cấp giám định về nội dung đó.

- Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra có văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức có chuyên môn thực hiện việc giám định trong đó nêu rõ nội dung cần giám định và thời hạn thực hiện giám định.

  1. Cơ quan, tổ chức nào thực hiện giám định trong hoạt động thanh tra?

Cơ quan, tổ chức thực hiện giám định được quy định tại Điều 35 Nghị định 43/2023/NĐ-CP như sau:

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc tương đương, các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tổ chức giám định ngoài công lập thực hiện việc giám định theo yêu cầu của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra.

  1. Cơ quan, tổ chức giám định trong hoạt động thanh tra có quyền và nghĩa vụ gì?

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 36 Nghị định 43/2023/NĐ-CP như sau:

+ Thành lập Hội đồng giám định gồm những người có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung được yêu cầu giám định;

+ Lựa chọn phương pháp cần thiết, phù hợp để tiến hành giám định theo nội dung được yêu cầu giám định;

+ Sử dụng kết quả giám định để đưa ra kết luận giám định;

+ Từ chối thực hiện giám định trong các trường hợp nội dung yêu cầu giám định không phù hợp với phạm vi chuyên môn hoặc không có đủ năng lực, điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định; thời gian không đủ để thực hiện giám định; tính độc lập, khách quan của việc thực hiện giám định không được bảo đảm. Trường hợp từ chối giám định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu giám định, phải thông báo cho cơ quan thực hiện chức năng thanh tra yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do;

+ Được nhận thù lao giám định.

- Cơ quan, tổ chức giám định có nghĩa vụ:

+ Thực hiện việc giám định theo đúng nội dung và thời gian theo yêu cầu giám định;

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, khách quan, kịp thời của kết quả giám định;

+ Không được thông báo kết quả giám định cho bên thứ ba.

  1. Thời gian thực hiện giám định trong hoạt động thanh tra là bao lâu?

Căn cứ theo Điều 37 Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định thời gian thực hiện giám định như sau:

          - Thời gian giám định do người ra quyết định thanh tra quyết định.

- Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cơ quan, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan thực hiện chức năng thanh tra và thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.

  1. Kết luận giám định trong hoạt động thanh tra gồm những nội dung gì?

Tại Điều 38 Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định Kết luận giám định bao gồm các nội dung sau đây:

 - Cơ quan, tổ chức thực hiện giám định;

- Tên cơ quan yêu cầu giám định;

- Thông tin xác định đối tượng giám định;

-  Thời gian nhận văn bản trưng cầu, yêu cầu giám định; 

- Nội dung yêu cầu giám định;

-  Phương pháp thực hiện giám định;

          -  Kết luận rõ ràng, cụ thể về nội dung chuyên môn của đối tượng cần giám định theo yêu cầu giám định;

          - Thời gian, địa điểm thực hiện, hoàn thành việc giám định.

Kết luận giám định là một trong những căn cứ để cơ quan thực hiện chức năng thanh tra kết luận về nội dung thanh tra.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023.

 

Lưu Thị Quỳnh Nga, Thanh tra Sở

web basic 2x