Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác khen thưởng
Lượt xem: 30

Ảnh: Đồng chí Bùi Ngọc Đại, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Thi đua – Khen thưởng phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị

Lời dẫn: Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức ngày 26/5/2023, đồng chí Bùi Ngọc Đại, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Thi đua – Khen thưởng có ý kiến tham luận với chủ đề: “Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác khen thưởng”, trong đó: đánh giá khái quát làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ, đồng thời đề xuất những giải pháp chỉ đạo nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Đại, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Thi đua – Khen thưởng cho rằng:

“…. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Nội vụ đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân giao; kết quả này thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng, tâm huyết, trách nhiệm của toàn Đảng bộ và bằng chứng là hằng năm, Sở Nội vụ đều được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, Đảng bộ Sở Nội vụ đã lãnh đạo thực hiện khá hiệu quả đối với việc tham mưu giúp UBND tỉnh đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đồng thời cũng thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở, đảm bảo đúng nguyên tắc việc xếp loại các tổ chức, cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Thông qua đánh giá, giúp cho các tập thể, cá nhân phát huy được những mặt ưu điểm, tích cực và khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công tác khen thưởng cũng được gắn với kết quả đánh giá, xếp loại của tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả khen thưởng luôn đảm bảo nguyên tắc “thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó”, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Tập thể, cá nhân được khen thưởng đều có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và có tác dụng nêu gương để các tập thể, cá nhân khác học tập.

Tuy nhiên, tại Hội nghị sơ kết cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, thì vẫn còn một số ít tập thể, cá nhân trong Đảng bộ còn chưa phát huy hết tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tự giác trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao, vẫn còn có nhiệm vụ, hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết bị quá hạn. Hạn chế này đã được chỉ rõ trong dự thảo báo cáo và đã được đồng chí Bí thư Đảng uỷ quán triệt tại các kỳ giao ban của cơ quan để mỗi tập thể, cá nhân phải “tự soi”, “tự sửa”, nhằm kịp thời khắc phục để nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cũng như uy tín và vị thế của ngành Nội vụ”.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ khoá X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tại Hội nghị này, đồng chí Bùi Ngọc Đại đề xuất với Đảng uỷ và Lãnh đạo Sở một số nội dung, giải pháp sau:

- “…Thứ nhất, theo xu hướng của quản lý công mới, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan nhà nước đang chuyển dần từ mệnh lệnh hành chính, đơn phương một chiều, áp đặt quyền lực sang động viên, khuyến khích, tạo động lực làm việc cho công chức, viên chức, người lao động. Trong thời gian qua, Đảng uỷ và Lãnh đạo Sở đã vận dụng và thực hiện rất hiệu quả phương pháp này; khen thưởng, biểu dương cũng như phê bình, nhắc nhở rất thẳng thắn, kịp thời; từ đó đã tạo được một môi trường làm việc dân chủ, khách quan và hiệu quả; mỗi tập thể, cá nhân trong cơ quan đều cảm nhận được sự tôn trọng, sự động viên, tạo ra động lực để rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho ngành, cho cơ quan. Đây là một trong những thành quả hết sức tích cực; chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, Đảng uỷ và Lãnh đạo Sở sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, cũng như công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Thứ hai, việc xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác hàng năm và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Sở rất kịp thời, cụ thể, chi tiết. Tuy nhiên, trong 1 năm có khá nhiều Kế hoạch phải ban hành để kịp thời hạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nên các Kế hoạch ban hành sau có một số nhiệm vụ bị trùng lặp trong các Kế hoạch trước nhưng thời hạn hoàn thành lại không giống nhau. Do đó, cần phải đổi mới công tác xây dựng, ban hành Kế hoạch theo hướng nhiệm vụ nào đã giao ở Kế hoạch trước thì không nhắc lại ở Kế hoạch sau hoặc có thể gộp chung vào 01 Kế hoạch để tiện theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, giám sát;

- Thứ ba, tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh đổi mới công tác đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; đồng thời tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; đồng thời gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng tiêu cực;

- Thứ tư, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024); do vậy, cần kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành mới các quy định để triển khai thực hiện;

- Thứ năm, đề nghị Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở chỉ đạo Văn phòng Sở sớm rà soát thành tích, tiêu chuẩn khen thưởng thường xuyên của công chức, viên chức, người lao động trong Sở, để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cấp Nhà nước (vì theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân hạ xuống nhiều so với Luật 2013);

- Thứ sáu, mỗi phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cá nhân công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ cần phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh của tập thể, tinh thần tự giác, tâm huyết, năng động, sáng tạo để tham mưu cho Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở thực hiện đảm bảo về tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao; đồng thời mạnh dạn đề xuất các nhiệm vụ giải pháp mới có tính đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành; góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ khoá X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra…”./.

 

Tin, bài, ảnh: Bùi Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ

web basic 2x