Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (2)
Lượt xem: 30
Thực hiện Kế hoạch số 126-KH/ĐUK, ngày 24/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 337-KH/ĐU ngày 04/4/2023 của Đảng ủy Sở Nội vụ về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 26/5/2023 tại Hội trường tầng 4, Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Mai Sơn, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ; Toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Nội vụ đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Nội vụ; thực hiện hoàn thành kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm hằng năm, gắn với thực hiện phong trào thi đua thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tham mưu sắp xếp tổ chức, bộ máy các tổ chức bên trong các Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan chuyên môn cấp huyện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công vụ và thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở. Thực hiện tốt công tác tham mưu về công tác cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; kiện toàn công tác cán bộ sau bầu cử; tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, đã rà soát, tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với hầu hết cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp huyện, cấp Sở; thực hiện tốt công tác kiểm tra, để kịp thời kiến nghị các cơ quan, địa phương chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác CCHC; thực hiện phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền, địa giới hành chính, công tác thanh niên, tổ chức Hội, công tác tôn giáo, công tác thi đua, khen thưởng và công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh hằng năm. Mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội nhưng Sở Nội vụ đã tham mưu triển khai thực hiện và hoàn thành một khối lượng lớn nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Nội vụ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, đặc biệt là tham mưu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong tỉnh giảm 01 đơn vị hành chính cấp huyện; giảm 59 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 576 thôn, xóm, tổ dân phố; giảm 248 đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; điều tra cơ sở hành chính theo quy định. Tổng kết năm 2021, Sở Nội vụ đã hoàn thành 20/20 nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao (trong đó: trước hạn 13 nhiệm vụ; đúng hạn 07 nhiệm vụ). Năm 2022, hoàn thành 27/27 nhiệm vụ trọng tâm, trước hạn 9 nhiệm vụ, đúng hạn 18 nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa ban tỉnh. Năm 2021 và 2022 được UBND tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X đã đề ra.

Tại Hội nghị này, các đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu phát biểu làm rõ kết quả đạt được so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; nguyên nhân hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Nội vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Mai Sơn, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ dự báo năm 2023 và các năm cuối của nhiệm kỳ 2021-2015 tình hình dịch bệnh Covid 19 và dịch bệnh khác tiền ẩn nguy cơ có thể diễn biến phức tạp, khó lường; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Nội vụ; tinh giản biên chế; giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; yêu cầu về tiến độ, hiệu quả tham mưu thực hiện nhiệm vụ; cải cách chế độ tiền lương.v.v... ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đời sống vật chất, tinh thần và việc làm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, liên quan đến nhiệm vụ công tác nội vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng chí Đặng Mai Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động quyết tâm vượt qua những khó khăn, thử thách phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của đảng viên tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Chi bộ, Đảng bộ và cơ quan không ngừng vững mạnh. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu của mỗi đảng viên thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy cấp trên giao cho; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp cụ thể sau:

Một là, đối với lãnh đạo công tác xây dựng Đảng:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác dân vận:

+ Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

+ Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tư tưởng của Đảng viên gắn với đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng; tuyên truyền tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh.

+ Tiếp tục lãnh đạo, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, gắn lãnh đạo công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.

- Công tác tổ chức xây dựng Đảng:

+ Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ cơ quan; chất lượng tham mưu của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh là hạt nhân chính trị của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, có ý thức trách nhiệm cao, có năng lực trí tuệ đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế.

+ Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ trong cơ quan; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng các Chi bộ và đảng viên hằng năm bảo đảm thực chất, đúng quy định.

+ Làm tốt công tác quản lý đảng viên; quản lý và bổ sung, cập nhật hồ sơ đảng viên; công tác bồi dưỡng phát triển đảng, các nghiệp vụ về công tác đảng và đảng viên; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác kiểm tra, giám sát:

+ Tiếp tục quán triệt thực hiện các quy định, hướng dẫn, đề án của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến các Chi bộ, cán bộ và đảng viên.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy trong việc thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng đối với các Chi bộ và đảng viên trong việc; đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

+ Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có); chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

-  Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy:

+ Gắn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ với nêu cao trách nhiệm của cấp ủy viên phụ trách các lĩnh vực công tác. Đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

+ Không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy đối với các Chi bộ, các phòng chuyên môn các, đơn vị trực thuộc và các đoàn thể cơ quan; đồng thời quy định rõ chế độ làm việc, chế độ thông tin báo cáo và kiểm tra, giám sát. Cử cán bộ làm công tác Đảng của Đảng ủy và các Chi bộ tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức; chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp theo quy chế làm việc của Đảng ủy, của cơ quan; tích cực tham gia cùng cơ quan đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

- Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng“

Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và khóa XIII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị coi đây là việc làm thường xuyên, quan trọng của Đảng ủy, các Chi bộ và cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể Đảng ủy và các Chi bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt; đăng ký, cam kết phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện hằng năm. Lựa chọn các vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tạo chuyển biến hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  bằng các kết quả và việc làm cụ thể gắn với xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định.

- Lãnh đạo công tác đoàn thể: Tăng cường lãnh đạo các đoàn thể, phân công Đảng ủy viên phụ trách các tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, BCH Công đoàn và Chi Đoàn thanh niên, thực hiện tốt công tác xây dựng và hoạt động các tổ chức đoàn thể, trong việc vận động đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và tổ chức đoàn thể cấp trên và tích cực tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận trong cơ quan.

Hai là, đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nội vụ về công tác Nội vụ. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình; Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh hằng năm. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023 với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

- Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng vị trí công tác, từng cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ, kết quả công việc hằng tháng.

- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá hằng tháng, hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, làm cơ sở bố trí, sử dụng công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm; tinh giản biên chế; xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, khen thưởng theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức; các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; nghĩa vụ và những việc cán bộ công chức không được làm; việc chấp hành quy định của pháp luật của công chức, viên chức trong các cơ quan. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, công tác pháp chế; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan.

Ba là, đối với lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh:

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt đẩy đủ Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về quốc phòng - an ninh.

 - Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quốc phòng - an ninh, trong đó việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn tài sản, cơ quan; duy trì huấn luyện tự vệ của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức trong phòng chống cháy nổ; sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

                                                        

Một số hình ảnh nổi bật tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ X

 

hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 1

Ảnh: đồng chí Đặng Mai Sơn, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

 

hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 3

Ảnh: Đ/c Phạm Thị Tuyết Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại Hội nghị

 

 

 

Tin, bài, ảnh: Bùi Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ

web basic 2x