Thông báo danh sách dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2023
Lượt xem: 31
Thực hiện Đề án số 237/ĐA-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2023; Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-HĐXTH ngày 29/02/2024 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2023 về việc tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2023;

Hội đồng xét thăng hạng thông báo:

  1. Danh sách tham dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2023 gồm các ông, bà có tên tại Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 kèm theo;
  2. Thời gian thẩm định hồ sơ: 09h00 ngày 18/3/2024 (Thứ hai).
  3. Đề nghị Giám đốc các Sở: Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ thông tin đến viên chức thuộc thẩm quyền quản lý được biết và triển khai thực hiện./.

Nội dung Thông báo xem và tải tại đây.

 

Nguyễn Trần Phương - Văn phòng Sở Nội vụ

web basic 2x