SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO CHỈ THỊ VỀ NÂNG CAO VAI TRÒ, NĂNG LỰC, TÍNH CHUYÊN NGHIỆP, CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH.

Tin hoạt động | 21-02-2024 | 120 lượt xem

   Sở Tư pháp đã tiến hành xây dựng dự thảo Chỉ thị về nâng cao vai trò, năng lực, tính chuyên nghiệp, chất lượng trong công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ngày 06/4/2024, Sở Tư pháp ban hành văn bản số 1029/STP-TGPL đề nghị các Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan có liên quan nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản về nội dung các dự thảo trước ngày 19/4/2024 (Nếu quá thời hạn lấy ý kiến theo yêu cầu thì được coi là nhất trí với dự thảo).

       Chi tiết công văn góp ý:Công văn 1029/STP-TGPL

      Chi tiết dự thảo:Dự thảo o Chỉ thị về nâng cao vai trò, năng lực, tính chuyên nghiệp, chất lượng trong công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình