UBND các huyện, thành phố

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Hòa Bình
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Thành phố (1)
Hòa Bình 135.718 12 phường, 7 xã
Huyện (9)
Cao Phong 51.020 1 thị trấn, 9 xã
Đà Bắc 60.970 1 thị trấn, 16 xã
Kim Bôi 120.140 1 thị trấn, 16 xã
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Lạc Sơn 134.800 1 thị trấn, 23 xã
Lạc Thủy 65.820 2 thị trấn, 8 xã
Lương Sơn 107.340 1 thị trấn, 10 xã
Mai Châu 63.000 1 thị trấn, 15 xã
Tân Lạc 86.889 1 thị trấn, 15 xã
Yên Thủy 67.220 1 thị trấn, 10 xã

web basic 2x