BỘ NỘI VỤ Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ, kỳ 2019-2023
Lượt xem: 23
Ngày 05/02/2024, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-BNV công bố kết quả hệ thống hóa văn bản văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kỳ 2019 - 2023, bao gồm:
  1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực (Phụ lục số 01: 688 văn bản);
  2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần(Phụ lục số 02: 37 văn bản);
  3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ(Phụ lục số 03: 96 văn bản);
  4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới (Phụ lục số 04: 52 văn bản);

Xem và tải nội dung QĐ 79 và các phụ lục tại đây./.

 

(Văn phòng - Sở Nội vụ)

web basic 2x