Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc
Lượt xem: 33
Chiều ngày 29/02/2024, tại tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Dự Hội nghị có ông Vũ Đăng Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, phát huy thành tích đã đạt được trong các phong trào thi đua những năm qua, lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm thi đua đã kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương, của ngành và của địa phương về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, thi đua đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số của ngành Nội vụ, phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; tăng cường công tác truyền thông, thông tin về các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

Ngay từ đầu năm, Sở Nội vụ các tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua giữa các tập thể, cá nhân tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và Hội nghị triển khai chương trình công tác đầu năm theo chủ đề phát động của Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 2023 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”.

Các phong trào thi đua có sức lan toả sâu rộng và hiệu quả, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong thời gian trước đây, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đặt ra trong năm.

Công tác thi đua, khen thưởng được các đơn vị ngày càng quan tâm hơn và có bước tiến đáng kể; được thể hiện bằng các mục tiêu, nội dung và biện pháp thi đua cụ thể. Phong trào thi đua tại các đơn vị đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thực hiện, đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan trong giai đoạn tới, góp phần khơi dậy lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Nhìn chung, năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy các tỉnh; sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Bộ Nội vụ; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của UBND các tỉnh; sự phối hợp tích cực, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất của đội ngũ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm thi đua. Sở Nội vụ các tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Nội vụ, của cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực, chủ động tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra, trong đó, công tác Nội vụ trên từng lĩnh vực đều đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tập trung vào các nội dung: công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp thực hiện các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành Nội vụ…

Ông Vũ Đăng Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Đăng Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã đạt được trong năm 2023. Các nhiệm vụ luôn được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, triển khai kịp thời, có hiệu quả, đặc biệt là trong phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số của ngành Nội vụ; phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, cập nhật, kết nối, nhiệm vụ chia sẻ dữ liệu với Cơ sơ dữ liệu Quốc gia về CBCCVC.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, ông Vũ Đăng Minh đề nghị thủ trưởng các đơn vị trong Cụm cần thực sự quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua, khen thưởng; tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục các văn bản quy phạm về thi đua, khen thưởng tới cán bộ, công chức, viên chức để hiểu và thực hiện trong quá trình công tác. Các đơn vị thành viên trong Cụm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong công tác phối hợp, qua đó góp phần tạo điều kiện cho Cụm Thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2024.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa nơi công sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị của Cụm Thi đua.

Tham mưu có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ của các tỉnh trong Cụm thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Đặc biệt là các chỉ tiêu đăng ký, giao ước thi đua theo tiêu chí chấm điểm thi đua của Cụm thi đua năm 2024.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của ngành Nội vụ; thực hiện tốt công tác chuyển đổi số của tỉnh, của Bộ Nội vụ, thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cử công chức tham gia các lớp tập huấn chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông; bám sát chương trình chuyển đổi số của tỉnh và của Bộ Nội vụ…

Ông Vũ Đăng Minh trao tặng Cờ thi đua của Bộ Nội vụ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân

Với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định tặng Cờ thi đua cho tập thể Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn; tặng Bằng khen cho tập thể Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang và Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình; tặng Bằng khen cho 07 cá nhân của 07 Sở Nội vụ trong Cụm thi đua đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Nội vụ năm 2023.

Các đơn vị trong Cụm thi đua ký kết Giao ước thi đua năm 2024

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Giao ước thi đua và ký kết Giao ước thi đua năm 2024. Đồng thời, giới thiệu, suy tôn Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang làm Cụm trưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình làm Cụm phó Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2024.

 
Trần Phương - Văn phòng Sở
web basic 2x