HỌP LIÊN NGÀNH THỐNG NHẤT GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỐI VỚI 02 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, 02 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.
Lượt xem: 27
Ngày 21/02/2024, Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình tổ chức họp liên ngành thống nhất nội dung, đề xuất giải pháp với Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với 02 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết quy định mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hoà Bình và Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp kiêm nhiệm của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố” và  02 quyết định của UBND tỉnh: “Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã; tiêu chuẩn cụ thể, ngành đào tạo của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hoà Bình” do đồng chí Nguyễn Đình Tứ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng chuyên môn Văn phòng UBND tỉnh, các Sở Tài chính, Tư pháp và lãnh đạo chuyên viên phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ.

 

27.02

 

Đồng chí Nguyễn Đình Tư, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị phát biểu chỉ đạo,

thống nhất nội dung, giải pháp đề xuất báo cáo UBND tỉnh

 

Các đại biểu dự đã được nghe các tổ soạn thảo báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến 04 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Sau khi nghe cơ quan soạn thảo báo cáo giải trình các nội dung 100% đại biểu đi đến thống nhất cao về các căn cứ pháp lý, kết cấu bố cục và nội dung của cả 4 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ (02 dự thảo Nghị quyết của HĐND và 02 dự thảo quyết định của UBND tỉnh).

Còn 01 ý kiến về khả năng ngân sách tỉnh không thể cân đối được để thực hiện chính sách nếu Nghị quyết được ban hành các đại biểu dự thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị để thống nhất về: Mức phụ cấp hàng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hoà Bình và tổng kinh phí để thực hiện 02 Nghị quyết.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh sau kỳ họp, Sở Nội vụ sẽ hoàn thiện hồ sơ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 02 dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 18 (kỳ chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 vào quý I năm 2024./.

 

 

Đỗ Thị Hương, Phó trưởng Phòng XDCQ&CTTN


web basic 2x