Ban Chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình họp thường kỳ quý I/2024
Lượt xem: 28
Ngày 23/01/2024, tại Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã chủ trì phiên họp thường kỳ quý I/2024 của Ban Chỉ đạo để nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn (Thành viên Ban Chỉ đạo) báo cáo về công tác rà soát, đánh giá, đề xuất các giải pháp, kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính đô thị còn thiếu đối với huyện Lương Sơn và các đơn vị hành chính dự kiến thành lập phường khi thành lập thị xã Lương Sơn. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng ban và các Thành viên Ban chỉ đạo (theo Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, được gửi kèm theo Quyết định số 187/QĐ-BCĐ ngày 25/12/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo); các đồng chí Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, gồm: Tổ phó, Thư ký và Tổ viên là Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Lương Sơn (theo Quyết định số 186/QĐ-BCĐ ngày 25/12/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo).

xdcq 30 01 1

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo

phát biểu quán triệt, triển khai các nội dung liên quan tại cuộc họp

 xdcq 30 01 2

 

xdcq 30 01 2

 

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn báo cáo

kết quả rà soát, đánh giá, đề xuất các giải pháp, kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị,

tiêu chuẩn đơn vị hành chínhđô thị còn thiếu đối với huyện Lương Sơn và các đơn vị hành chính

dự kiến thành lập phường khi thành lập thị xã Lương Sơn

 

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến tham gia của các Thành viên Ban Chỉ đạo và các đại biểu tham dự phiên họp; đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao việc kịp thời tham mưu, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản như: Quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Chỉ đạo và quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Công tác rà soát, đánh giá, đề xuất các giải pháp, kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính đô thị còn thiếu đối với huyện Lương Sơn và các đơn vị hành chính dự kiến thành lập phường khi thành lập thị xã Lương Sơn đã được thực hiện cơ bản tốt (theo kết luận tại phiên họp ngày 16/11/2023 tại Thông báo số 10254/TB-VPUBND ngày 20/11/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh). Trong thời gian tới, yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo và Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ sau:

  1. Xác định việc hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính đô thị còn thiếu đối với huyện Lương Sơn và các đơn vị hành chính dự kiến thành lập phường khi thành lập thị xã Lương Sơn là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị.
  2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn có phương án báo cáo Bộ Xây dựng, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương liên quan thực hiện các trình tự, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu của huyện Lương Sơn. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn rà soát, đánh giá và triển khai thực hiện hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị đảm bảo quy định.
  3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn thực hiện trình tự, thủ tục và có cơ chế thực hiện giải phóng mặt bằng, quy hoạch, phân bổ sử dụng đất, ... để các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; các khu, cụm công nghiệp; bến xe trung tâm, các đầu mối giao thông; khu quy hoạch công đoàn; bệnh viện trung tâm; công viên, quảng trường, hồ điều hòa, trung tâm hội nghị, ... kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện theo quy định.
  4. Thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh (đặc biệt là các sở: Xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Tài chính; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội) theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn trong việc hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu như: Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, kiến trúc cảnh quan,...; các dự án trọng điểm; các khu, cụm công nghiệp; bến xe trung tâm, các đầu mối giao thông, giao thông nội thị; khu quy hoạch công đoàn; bệnh viện trung tâm, cơ sở y tế, tỷ lệ bác sỹ, ...; công viên, quảng trường, hồ điều hòa, trung tâm hội nghị, hệ thống khách sạn, nhà hàng, thương mại, dịch vụ, ...; quy hoạch, phân bổ sử dụng đất, đơn giá và tính tiền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, xử lý rác thải, xử lý nước thải, ...; dự án cấp nước sạch, đơn giá nước sạch, vùng cấp nước, ...; cung cấp điện, chiếu sáng công cộng; cơ sở giáo dục đào tạo; tỷ lệ lao động qua đào tạo; ... thuộc tiêu chuẩn về cơ cấu về trình độ phát triển kinh tế - xã hội; tiêu chuẩn phân loại đô thị loại IV đối với toàn huyện, tiêu chuẩn phường thuộc đô thị loại IV đối với thị trấn Lương Sơn và các xã được quy hoạch là phường khi thành lập thị xã Lương Sơn.
  5. Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn:

- Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá sát thực tế và đúng quy định đối với 43 tiêu chuẩn tại Báo cáo đánh giá đạt điểm tối đa. Đối với 07 tiêu chuẩn đã có điểm và 13 tiêu chuẩn chưa có điểm phải có giải pháp, lộ trình kế hoạch thực hiện, đưa công trình, hạng mục ưu tiên thực hiện cụ thể. Đảm bảo không nợ các tiêu chuẩn theo quy định.

- Chủ động có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan để giải quyết, hỗ trợ, hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (không đợi họp Ban Chỉ đạo mới báo cáo, đề xuất); chủ động phối hợp với các huyện, thành phố liên quan trong việc triển khai, thực hiện các dự án trọng điểm, giải phóng mặt bằng, ...; đồng thời gửi văn bản, báo cáo về Sở Nội vụ, Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo.

- Báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy giao đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp phụ trách, lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại IV đối với thị trấn Lương Sơn và các xã được quy hoạch là phường khi thành lập thị xã Lương Sơn.

  1. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên theo hướng phụ trách lĩnh vực, chia theo giai đoạn như:

- Hoàn thiện hồ sơ, Đề án phân loại đô thị; quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, quản lý kiến trúc, hạ tầng đô thị; hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đạt các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Nâng cao cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tiêu chuẩn thị xã, phường thuộc đô thị loại IV.

- Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, Đề án thành lập các phường và thị xã Lương Sơn; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 

Bùi Lê Thanh, Trưởng phòng XDCQ&CTTN

 

web basic 2x