Ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh lập theo Dự án 513 thuộc tỉnh Hòa Bình (đợt 2)
Lượt xem: 28
Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg, ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” . Để tiếp tục hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp liên quan của tỉnh Hòa Bình, Sở Nội vụ báo cáo, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký xác nhận pháp lý cấp tỉnh cho các bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC nhân bản.

Ngày 12/3/2024, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thuộc tỉnh Hòa Bình lập theo Dự án 513 (đợt 2). Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Tứ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng công chức phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, công chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, cán bộ kỹ thuật Đơn vị thi công đã trực tiếp báo cáo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm các nội dung: Ký xác nhận pháp lý các Biên bản bàn giao mốc, sơ đồ xác nhận vị trí mốc cấp xã (bổ sung) của 03 huyện, gồm: Yên thủy, Lạc Sơn và Lương Sơn; bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh của tỉnh Hòa Bình.

18 3 xdcq

 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký pháp lý trên bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp

thuộc tỉnh Hòa Bình lập theo Dự án 513

 

Sau một 1/2 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thành việc ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thuộc tỉnh Hòa Bình lập theo Dự án 513 với hơn 800 chữ ký; công tác đóng dấu pháp lý đã được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp./. 

 

Bùi Lê Thanh, Trưởng phòng XDCQ&CTTN

web basic 2x